Stadgar för Uppsala Dansförening

Kulturella Dansföreningen KDF Uppsala bildades den 4 augusti 1965.

Vid föreningsstämma 2016-03-12 och extra föreningsstämma 2016-05-26 beslutades att ändra namn till Uppsala Dansförening. Dessa stadgar ersätter stadgar senast antagna vid extra stämma 2016-05-26.

§1
Föreningens namn är Uppsala Dansförening. Org.nummer 817600-9721.
Styrelsen har sitt säte i Uppsala. Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§2
Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden.

§3
Föreningens ändamål är att:

 • arrangera danstillställningar i Fyris Park, Uppsala, och därmed ge medlemmarna möjlighet till social samvaro, avkoppling och friskvård,
 • i enlighet med ingångna avtal med IK Fyris ta ägar- och verksamhetsansvar för Fyris Park.

§4
Föreningsstämma.

 1. Ordinarie föreningsstämma ska hållas före mars månads utgång.
 2. Kallelse till föreningsstämma ska ske minst två veckor före stämman genom annons i UNT samt minst fyra veckor före stämman genom personlig kallelse till medlemmarna och genom affischering i Fyris Park.
 3. Medlem, som önskar visst ärende behandlat på stämman ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen minst två veckor före stämman.
 4. På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
  a. Mötets öppnande
  b. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
  c. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, röstlängd, att bif. protokollet
  d. Val av ordförande och sekreterare vid föreningsstämman
  e. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
  f. Föredragning av styrelsens årsredovisning, inkluderande verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
  g. Föredragning av revisorernas berättelse
  h. Fastställande av resultat- och balansräkning
  i. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  j. Fråga om arvoden och fastställande av medlemsavgifter
  k. Val av ordförande i styrelsen för minst ett år
  l. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Valet sker så att hälften av ledamöterna väljs på vartannat år
  m. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
  n. Val av en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande
  o. Övriga anmälda ärenden
  p. Stämmans avslutande

§5
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen, revisorerna eller minst 10% av medlemmarna finner så påkallat. På extra stämma ska endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen.

§6
Stämmoprotokoll ska inom tre veckor finnas tillgängligt för medlemmarna.

§7
Röstning på föreningsstämma.

Varje medlem har vid stämman en röst. Omröstning ska ske öppet om ej annat begärs. Röstberättigad är endast den som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Vid lika röstetal på stämman har stämmans ordförande utslagsröst, men vid personval avgörs valet med lottning.

§8
Styrelse.

a. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och två suppleanter, som väljes av föreningsstämman.
b. Ordförande väljs av stämman, i övrigt konstituerar sig styrelsen inom sig i önskade funktioner; vice ordförande, kassör, sekreterare och firmatecknare (två ledamöter var för sig).
c. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
d. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§9
Styrelsens arbetsuppgifter

a. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet i enlighet med den verksamhetsplan som fastställts vid den ordinarie föreningsstämman.
b. Styrelsen utser en revisor samt de tre personer som representerar föreningen i styrelsen för Fyris Park.
c. Styrelsen ska till föreningsstämman framlägga årsredovisning i form av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
d. Styrelsen ska minst två veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning.
e. Styrelsen ska förvalta föreningens tillgångar och främja föreningen tillväxt och utveckling.
f. Det åligger:
– ordförande att opartiskt leda sammanträden och styrelsens arbete,
– kassören att noga och samvetsgrant föra föreningens räkenskaper,
– sekreteraren att föra föreningens protokoll, ansvara för dess arkiv samt att föra matrikel över föreningens medlemmar.

§10
Medlemskap och avgifter.

a. Varje person intresserad av föreningens verksamhet kan vara medlem.
b. Vid inträde i föreningen erlägges en medlemsavgift, som tillika utgör årsavgift för det år inträdet sker. Årsavgiften fastställes av föreningsstämman.
c. Medlemskort är personligt och ska kunna uppvisas för föreningens arrangemang.
d. Medlem ska iaktta ett nyktert och städat uppträdande vid förenings arrangemang.
e. Styrelsen eller den som styrelsen förordnat äger rätt att avvisa störande medlem.
f. Medlem som bryter mot stadgarna kan av styrelsen uteslutas.

§11
Ändring av stadgarna.

Ändring av stadgarna kan ej ske med mindre än att beslut härom fattats vid två på varandra följande stämmor med minst två veckors mellanrum, varav minst en ordinarie föreningsstämma.

§12
Föreningens upplösning.

a. Föreningen kan ej upplösas med mindre än att beslut härom fattats vid två på varandra följande stämmor med minst två veckors mellanrum, varav minst en ordinarie föreningsstämma. För upplösning krävs minst kvalificerad majoritet, d.v.s. två tredjedels majoritet av rösterna vid båda stämmorna.
b. Vid behandling av frågan om föreningens upplösning beslutas först först att eventuella kvarstående medel vid likvidationen ska tillfalla Fyris Park för skötsel, upprustning och underhåll av fastigheten Kvarnbo 1:11, under förutsättning att fastigheten ägs av IK Fyris (org.nr 817600-1579) och att de bedriver verksamhet för dans.
Om dessa förutsättningar inte uppfylls, ska kvarstående medel till lika delar tillfalla Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden. Därefter tas beslut om föreningens upplösning. Dansföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

 

Att dessa stadgar blivit antagna intygas av ordförande och sekreterare för föreningen vid ordinarie stämma den 22 februari 2020 samt vid extra stämma 30 maj 2020.

Uppsala den 30 maj 2020.

 

§ 1
Föreningens namn är Uppsala Dansförening. Org- nr817600-9721.
Styrelsen har sitt säte i Uppsala. Verksamhet-och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 2
Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden.

§ 3
Föreningens ändamål är att:
Arrangera danstillställningar i Fyris Park, Uppsala, och därmed ge medlemmarna möjlighet till social samvaro.
Avkoppling och friskvård.
I enlighet med ingångna avtal med IK Fyris ta ägar- och verksamhetsansvar för Fyris Park.

§ 4
Föreningsstämma.
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före mars månads utgång.
Kallelse till föreningsstämma skall ske minst två veckor före stämman genom annons i UNT samt minst fyra
veckor före stämman genom personlig kallelse till medlemmarna och genom affichering i Fyris Park.

$ 3
Medlem som önskar visst ärende behandlat på stämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen Minst två veckor före stämman.

$4
a. Mötets öppnande
b. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
c. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, röstlängd, att bifoga protokollet
d. Val av ordförande och sekreterare vid föreningsstämman
e. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
f. Föredragning av styrelsen årsredovisning, inkluderande verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
g. Föredragning av revisorernas berättelse
h. Fastställande av resultat. Och balansräkning
i. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j. Fråga om arvoden och fastställande av medlemsavgifter
k. Val av ordförande i styrelsen för minst ett år
l. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Valet sker så att hälften av ledamöterna väljs vartannat år
m. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
n. Val av en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande
o. Övriga anmälda ärenden
p. Stämmans avslutande

§ 5
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen, revisorerna, eller minst 10% av medlemmarna finner så påkallat.
På extrastämma skall endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen.

§ 6
Stämmoprotokoll skall inom tre veckor finnas tillgängligt för medlemmar.

§ 7
Röstning på föreningsstämma.
Varje medlem har vid stämman en röst. Omröstning sker öppet om ej annat begärs. Röstberättigad
Är endast den som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Vid lika röstetal på stämman har
Stämmans ordförande utslagsröst, men vid personval avgörs valet med lottning.

§ 8
Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst ferm ledamöter och två suppleanter, som väljes av föreningsstämman.
Ordförande väljs av stämman, i övrigt konstituerar sig styrelsen inom sig i önskade funktioner.
Vice ordf, kassör, sekreterare och firmatecknare (två ledamöter var för sig).
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften
av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 9
Styrelsens arbetsuppgifter.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet i enlighet med den verksamhetsplan
Som fastställs vid den ordinarie föreningsstämman.
Styrelsen utser en revisor samt de tre som representerar styrelsen i styrelsen för Fyris Park.
Styrelsen skall till föreningsstämman framlägga årsredovisning i form av verksamhetsberättelse
Samt resultat och balansräkning.
Styrelsen skall minst två veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna årsredovisningen
Till revisorerna för granskning.
Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar och främja föreningens tillväxt och utveckling.
Det åligger:
-Ordföranden att opartiskt leda sammanträden och styrelsens arbete.
-Kassören att noga och samvetsgrant föra föreningens räkenskaper.

 • Sekreteraren att föra föreningens protokoll, ansvara för dess arkiv samt föra matrikel Över föreningens medlemmar.

§ 10
Medlemskap och avgifter
Varje person intresserad av föreningens verksamhet kan vara medlem.
Vid inträde i föreningen erlägges en medlemsavgift, som tillika utgör årsavgift
För det år inträden sker. Årsavgiften fastställes av föreningsstämma.
Medlemskort är personligt och skall uppvisas vid föreningens arrangemang.
Medlem skall iaktta ett nyktert och städat uppträdande vid föreningens arrangemang.
Styrelsen eller den som styrelsen förordat äger rätt att avvisa störande medlem.
Medlem, som bryter mot stadgarna, kan av styrelsen uteslutas.

§ 11
Ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna kan ej ske med mindre än att beslut härom fattats vid två på varandra följande stämmor med minst två veckors mellanrum, varav minst en ordinarie föreningsstämma.

§ 12
Föreningens upplösning
Föreningen kan ej upplösas men mindre än att beslut härom fattats vid två på varandra följande stämmor men minst
två veckors mellanrum, varav minst en ordinarie föreningsstämma. För upplösning krävs minst kvalificerad majoritet, dvs två tredjedels majoritet av rösterna vid båda stämmorna.
Vid behandling av frågan om föreningens upplösande beslutas först att eventuella kvarstående medel vid likvidation
Skall tillfalla Fyris park för skötsel, upprustning och underhåll av fastigheten Kvarnbo 1:11. Därefter tas beslut om föreningens
Upplösning.

Att dessa stadgar blivit antagna intygas av ordförande och sekreterare för föreningen vid stämma 12 mars samt vid
Stämma 26 maj 2016

Uppsala den 26 maj 2016

Sonja Adeland- Steen
Ordförande

Björn Johansson
sekreterare